De National Fire Protection Association (NFPA) 70E-norm voor elektrische veiligheid op de werkplek heeft al een lange weg afgelegd betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor thermografisten (mensen die infraroodcamera’s gebruiken).

 

In de voorbij NFPA 70E-cycli hebben thermografisten en hun werkgevers ervoor geijverd om de vereisten te wijzigen voor vonkboogbestendige kleding en PBM voor het uitvoeren van een infraroodscan. En er zijn redenen om te klagen.

In een paper die werd voorgelegd aan de 2008 IEEE/IAS/ Electrical Safety Workshop1 merkte Vladimir Ostrovsky op dat dergelijke uitrusting (vooral de kap) de zuurstoftoevoer voor de drager beperkt, wat het gevoel van claustrofobie verhoogt en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Hoewel ventilatiesystemen dit ongemak kunnen beperken, hebben thermografisten nog steeds moeite om goede warmtebeelden te maken als gevolg van beperkte lichtomstandigheden, het beperkte kijkvenster van de kap en het gebruik van hun infraroodcamera in combinatie met de zware handschoenen.

Tijdens de beoordeling van de voorstellen van de NFPA 70E in 2009, 2012 en 2015 deden verschillende

mensen en bedrijven voorstellen voor warmtebeeldtechniek en besprak de 70E-commissie nogmaals hun aanpak van het probleem.

De volgende vragen kwamen aan bod:

 • Wat zijn de werkelijke risico’s van thermografie?
 • Zal de thermografist de behuizing van de apparatuur onder stroom verwijderen of zal iemand anders deze taak uitvoeren?
 • Zal de thermografist het veld van de behuizing onderbreken?
 • Was er een risico op contact of onderdelen die in de apparatuur onder stroom vielen?
 • Hoe dicht zal de thermografist bij de potentiële bron van vonkbogen komen?
 • Is de persoon die de scan uitvoert een gekwalificeerd elektricien overeenkomstig OSHA en de NFPA 70E?

In de NFPA 70E van 2015 besliste de commissie dat indien de persoon die de behuizing verwijdert vonkboogbestendige kleding en PBM draagt, de thermografist dit niet hoeft te doen op voorwaarde dat:

 • de thermografist de niet-toegestane zone niet betreedt,
 • het veld van de behuizing niet onderbreekt; of
 • op geen enkele manier de apparatuur bedient of aanraakt.

Een van de hoofdvragen die de commissie moest behandelen, is of thermografisten wel of niet voor kwalificatie in aanmerking komen. We beslisten dat OSHA en NFPA 70E vereisen dat iedereen die aan de risico’s wordt blootgesteld, voor kwalificatie in aanmerking komt. Daarom besliste de 70E-commissie dat het aanvaardbaar was om elektrisch gekwalificeerde personen de flexibiliteit te bieden om hun taken op een veilige manier uit te voeren. Aangezien we niet op elke locatie aanwezig kunnen zijn, moet die beslissing worden genomen door de gekwalificeerde persoon die het werk uitvoert.

Tijd om te beslissen

Het is belangrijk op te merken dat de NFPA 70E staat voor minimale veilige praktijken, niet de aanbevolen procedures. Elke gekwalificeerde persoon die een taak wil uitvoeren waardoor deze wordt blootgesteld aan elektrische gevaren, moet een volledige risicoanalyse uitvoeren, waaronder een beoordeling van het risico op elektrische schokken en elektrische vonkbogen. Dit kan op het eerste zicht verwarrend en tegenstrijdig lijken. Enerzijds verplicht NFPA 70E geen vonkboogbestendige PBM en kleding tijdens het uitvoeren van een infraroodscan. Anderzijds kan de technicus vaststellen dat in zijn of haar specifieke geval PBM vereist kan zijn, zelfs al is dit niet verplicht volgens NFPA 70E.

De 70E-commissie is van oordeel dat, zolang de apparatuur onder spanning staat, het risico op vonkbogen blijft. In tabel 130.7(C)(15)(A)(a) vermelden we dat vonkboogbestendige PBM al dan niet zijn vereist afhankelijk van de taken en de omstandigheden. Vonkboogbestendige PBM kunnen nodig zijn voor persoonlijke veiligheid ook al zijn ze niet verplicht volgens NFPA 70E. Zoals eerder vermeld, staat 70E voor de minimale aanvaardbare vereisten en bestaat de kans dat deze vereisten moeten worden overschreden. Dit is een voorbeeld van waarom de gebruiker van NFPA 70E het volledige hoofdstuk 1 moet kennen indien deze taken uitvoert aan elektrische apparatuur.

Er zijn geen uitzonderingen: het negeren van de risico’s verbonden aan een taak volgens de NFPA 70E leiden er uitsluitend toe dat u sneller in een brandwondencentrum terechtkomt. Niemand wil daar terechtkomen. Dit is een gebied waar lui zijn het leven van de thermografist voorgoed kan veranderen.

Daarnaast moet de persoon die de behuizing verwijdert volledige vonkboogbestendige kleding en PBM dragen. Zodra de behuizing is verwijderd, de omgeving is beveiligd en er is gecontroleerd op mogelijke gevaren, kan de thermografist binnengaan en de scan uitvoeren met de benodigde PBM voor dat risiconiveau.

Samenvatting

Het dragen van vonkboogbestendige kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor thermografisten kan in sommige gevallen nu een persoonlijke beslissing worden. Denk eraan dat de OSHA voorschrijft dat werkgevers PBM ter beschikking stellen en dat werknemers deze PBM dragen als er sprake is van risico’s. Een gevaren-/risicoanalyse kan aangeven of dergelijke PBM noodzakelijk zijn en deze analyse moet correct worden geregistreerd.

Houd rekening met de volgende vragen bij de beslissing om al dan niet persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor thermografisten te dragen:

 • Hoe zou uw leven eruit zien na een ernstig vonkboogincident?
 • Wat zouden de volgen zijn voor uw familie en vrienden? Hoe zou u leven veranderen indien u verminkt of gehandicapt werd?
 • Hoe zeker bent u dat er geen defecten zijn aan de apparatuur die u zo dadelijk scant?

De NFPA 70E-commissie (en ik) hoopt (hopen) oprecht dat niemand ooit in een situatie komt waarbij hij of zij deze vragen moet beantwoorden omwille van een elektrisch incident. Als het echt onhandig is om de vereiste PBM te dragen of indien er gewoonweg geen ruimte is, kan een kijkvenster worden overwogen.